Adviseur


Onze dienstverlening


WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP BBD) ondersteunt werkgevers graag bij het maatschappelijk betrokken ondernemen. WSP BBD biedt daarbij de volgende dienstverlening aan:
Met de loonkostensubsidie krijgt de werkgever een compensatie voor de extra kosten van een werknemer, die vanwege een beperking minder productief is. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon, waardoor de loonkosten lager zijn.

 

Voor wie?

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben en medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.


Goed om te weten:

 • U komt in aanmerking voor de loonkostensubsidie als u de intentie heeft de werknemer een duurzaam dienstverband aan te bieden.
 • De aanvraag voor loonkostensubsidie moet altijd voor aanvang van een arbeidsovereenkomst gedaan worden.
 • Er kan gekozen worden om forfaitaire loonkostensubsidie of directe loonkostensubsidie in te zetten. De adviseur van WSP BBD adviseert u hierover.
 • Forfaitaire loonkostensubsidie betekent dat de eerste 6 maanden van een dienstverband de subsidie standaard 50% van het wettelijk minimumloon is. Gedurende deze periode wordt een loonwaardemeting ingepland waaruit de werkelijke loonwaarde blijkt. Na een half jaar ontvangt u dan de loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde van de medewerker. 
 • Het is ook mogelijk om in plaats van forfaitaire loonkostensubsidie te kiezen voor directe loonkostensubsidie. In dit geval wordt zo snel mogelijk een loonwaardemeting ingepland. De uitkomst hiervan geldt ,met terugwerkende kracht, vanaf de begindatum van het dienstverband.

Voor medewerkers met een Wajong-uitkering van UWV is er een speciale regeling: de loondispensatie . Dit is een compensatie voor een verminderd productieve Wajonger. De werkgever betaalt niet het volle loon, maar slechts dat deel waarvoor de Wajonger productief is. De werkgever moet loondispensatie aanvragen met een aanvraagformulier. Loondispensatie wordt verstrekt door het UWV.


No risk polis 

De no-riskpolis zorgt ervoor dat u niet voor hoge loonkosten komt te staan wanneer uw werknemer uitvalt door ziekte. 


Voor wie? 

De no-riskpolis is voor werkgevers die medewerkers in dienst hebben die een Wajong of WIA Uitkering hebben of zijn opgenomen in het doelgroepregister.


Hoe werkt het?

Wanneer uw werknemer wegens ziekte uitvalt ontvangt u van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van de werknemer. De exacte hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort dienstverband of de cao. De no-riskpolis zorgt er verder voor dat de zieke medewerker de komende jaren niet meetelt bij het vaststellen van de premie Ziektewet. Bovendien bent u twee jaar gevrijwaard van extra lasten door gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid voor (verdere) arbeid van uw medewerker. 

Voorwaarden 

 • De no-riskpolis is aan te vragen voor de doelgroepen Banenafspraak (Wajong, WsW, Wiw, Participatiewet), WIA/WGA en beschut werk. Let op: het blijft altijd maatwerk. 
 • U blijft het loon doorbetalen en verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker.De baanbonus is een eenmalige financiële prikkel voor de werkgever. Deze bedraagt € 1.500 als u een kandidaat minimaal 6 maanden in dienst neemt en € 3.000 als u een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden aangaat.


Voor wie?

De baanbonus is bedoeld voor werkgevers die vooraf zekerheid en garantie willen bieden aan werknemers in de vorm van:

 • Een bepaalde tijd contract voor de duur van minimaal 6 maanden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor minimaal 32 uur per week.


Goed om te weten:


Uitgesloten van baanbonus?

 • Uitzendcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus.
 • 0-uren of oproepcontracten zijn uitgesloten van de baanbonus. Er moet vooraf zekerheid zijn over de vaste contracturen (waarmee de werknemer met het ingaan van het dienstverband uitkeringsonafhankelijk wordt).
 • Aanvragen die later dan 3 maanden na ingaan arbeidscontract zijn ingediend worden afgewezen.Jobcoaching kan worden ingezet voor kandidaten met een arbeidsbeperking. Het heeft als doel de medewerker te begeleiden naar een situatie waarin hij/zij uiteindelijk zonder of met zo min mogelijk begeleiding bij een reguliere werkgever kan werken. 


Werkbegeleiding kan worden ingezet voor medewerkers die door een arbeidsbeperking extra praktische begeleiding nodig hebben op de werkvloer. 


Voor wie? 

Jobcoaching of werkbegeleiding is bedoeld voor werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking een kans willen geven. Deze werkgevers zijn bereid een stapje extra te zetten om de kans op een duurzame plaatsing voor de werknemer te vergroten. 


Hoe werkt het?

 • In het geval van jobcoaching kan een interne of externe jobcoach ingezet worden. 
 • Jobcoaching kan worden ingezet bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 6 maanden voor minimaal 12 uur per week. 
 • In het geval van werkbegeleiding doet de werkgever zelf de praktische aansturing van werknemers op de werkvloer. 
 • De hoogte en duur van werkbegeleiding of jobcoaching is afhankelijk van de behoefte van de kandidaat en wordt per kandidaat vastgesteld. 
 • Voor meer informatie over werkbegeleiding en jobcoaching klik hier


Goed om te weten:

 • In het geval van jobcoaching kan er een interne of externe jobcoach ingezet worden. 
 • In het geval van werkbegeleiding doet de werkgever zelf de praktische aansturing van werknemers op de werkvloer. 
 • De hoogte en duur van werkbegeleiding of jobcoaching is afhankelijk van de behoefte van de kandidaat en wordt per kandidaat vastgesteld. 
 • Lees hier meer over Werkbegeleiding en Jobcoaching.
 • Voor het invullen van de digitale voortgangsrapportage voor werkbegeleiding klik hier.


Heeft u 15 of meer medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan kunt u subsidie voor interne jobcoaching en    werkbegeleiding aanvragen. Met deze aanvraag vraagt u voor alle werknemers in één keer subsidie aan. Gegevens over medewerkers en hun begeleiders hoeven maar één keer ingeleverd worden.


Hoe vraag ik de subsidie aan?

Wilt u de subsidie het volgende kalenderjaar vanaf 1 januari ontvangen? Vraag het dan voor 1 november aan. Het aanvraagformulier voor de subsidie vindt u PDF-bestandhier. Wij lopen het proces van aanvraag tot vaststelling samen met u door. Dan stellen we de subsidieovereenkomst voor u op. In deze overeenkomst staan de afspraken over de diensten die u uitvoert en de verantwoording hiervan voor de subsidie.   Voor het verstrekken van de subsidie houden wij ons aan de Regionale algemene subsidieverordening  en de Subsidieregeling interne jobcoaching en werkbegeleiding.


De zeven gemeenten in de Drechtsteden willen samen met werkgevers zoals u investeren in een gezonde arbeidsmarkt, met werkgelegenheid voor alle inwoners. Bij de aanbesteding van onze opdrachten passen wij daarom SROI toe. Dit betekent dat u als opdrachtnemer voor een vooraf afgesproken percentage van de opdrachtsom mensen inzet met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat of kandidaten is bepalend voor het bedrag dat na hun inzet in mindering wordt gebracht op de totale SROI som.


Voor wie? 

Ook binnen de Drechtsteden zijn mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om op de arbeidsmarkt weer een plek te vinden. Denk bijvoorbeeld aan oudere werkzoekenden die een zee aan kennis en ervaring hebben, maar veelal door omstandigheden al wat langer thuis zitten. Of aan mensen met een arbeidsbeperking die met een kleine aanpassing op de werkvloer weer goed kunnen functioneren. 


Hoe werkt het?

De mogelijkheden zijn divers, maar de adviseur social return bespreekt met u altijd de mogelijkheden van de inzet van kandidaten op werk. Wanneer dit niet, of gedeeltelijk niet lukt, worden met u de alternatieven besproken. Uw kennis en kunde van uw bedrijf en onze kennis van de arbeidsmarkt en kandidaat groepen vormen de basis voor een goede en duurzame samenwerking gedurende de looptijd van uw project met de Drechtsteden.

Goed om te weten:

Wij onderscheiden twee kandidaat groepen. Wij kijken eerst samen met u of het mogelijk is kandidaten in te zetten uit kandidaat groep 1. 


 • Kandidaat groep 1 zijn kandidaten die onze steun het hardst nodig hebben om weer op betaald werk ingezet te kunnen worden.  
 • Kandidaat groep 2 zijn kandidaten die een WW-uitkering hebben of met een WIA of WAO achtergrond. 

Heeft u vragen over de invulling van SROI? Of wilt u een toelichting op de SROI-verplichting? Neem dan contact op met de Unit SROI van WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Bereikbaar op telefoonnummer: 078 770 87 70. Mailen naar het algemene e-mailadres kan ook: baanbrekend@drechtsteden.nl. Onze adviseurs SROI helpen u graag verder. 

In het Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie kijken we welke eenvoudige taken er in bestaande werkprocessen zijn. We analyseren de vaak eenvoudige werkzaamheden en onderzoeken of uitvoerende afdelingen mogelijkheden kunnen bieden voor onze kandidaten. Op deze manier kijken we samen wat u kunt doen voor onze kandidaten.

WSP BBD biedt werkgevers ondersteuning bij vraagstukken rondom scholing en opleiding. Wat is er allemaal mogelijk voor de diverse groepen werkzoekenden of medewerkers die ook een uitkering hebben? Uw adviseur kent de weg en adviseert u over de diverse mogelijkheden. 

Bij een proefplaatsing kunnen werknemers (voor maximaal) 2 maanden op proef meedraaien in een bedrijf, met behoud van de uitkering. Er zijn 2 soorten proefplaatsingen:


Proefplaatsing via UWV

Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet-, WW-, of IOW-uitkering in dienst nemen? Of iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer (maximaal) 2 maanden bij u werken met behoud van zijn uitkering. Dat is net zolang als de maximale proeftijd van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. Meer over een proefplaatsing leest u hier


Proefplaatsing via de Sociale Dienst Drechtsteden

Voor kandidaten met een participatiewet uitkering die een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking hebben, is het mogelijk om een proefplaatsing in te zetten. De proefplaatsing is altijd maatwerk en kan ingezet worden in overleg met de adviseur werkgeversdiensten. De werknemer start bij de werkgever met behoud van uitkering en de werkgever hoeft nog geen loon te betalen. De proefplaatsing kan maximaal 2 maanden ingezet worden. 

Voor bijna de helft van de huishoudens met geregistreerde problematische schulden is inkomen uit loondienst de belangrijkste inkomstenbron. Er is dus een grote kans dat er ook bij uw bedrijf mensen werken met geldzorgen. Als werkgever kunt u deze werknemers ondersteunen. Dat is fijn voor de werknemer en goed voor uw bedrijf.  Wij helpen u daar graag bij. Bekijk de website van de Sociale Dienst Drechtsteden voor meer informatie. 


Bijeenkomsten Geldzorgen op de werkvloer

Tijdens de bijeenkomsten, op 5 september en 24 oktober, brengen we werkgevers in de Drechtsteden bij elkaar om in gesprek te gaan over het aanpakken van geldzorgen bij werknemers. Als werkgever kunt u een groot verschil maken voor uw werknemer en dat kan ook een positief verschil maken voor uw bedrijfsresultaat. 


Boekje 'Eerste hulp bij (on)zichtbare geldzorgen op de werkvloer'

De Sociale Dienst Drechtsteden en de Gemeente Dordrecht hebben een boekje ontwikkeld met informatie voor werkgevers over geldzorgen op de werkvloer. In dit boekje vindt u informatie over:


Signaleren:

Hoe herkent u (on)zichtbare geldproblemen bij werknemers? In het boekje zetten we de belangrijkste signalen voor u op een rij.


Bespreekbaar maken: 

Hoe maakt u geldproblemen bespreekbaar?  Hoe stelt u zo'n gesprek voor en hoe kunt u het het beste voorbereiden? In deze handleiding van NIBUD leest u alvast tips voor het gesprek. 


Ondersteuning: 

Waar kunnen uw werknemers terecht voor ondersteuning? En wat kunt u zelf betekenen? 

In het boekje zetten we de verschillende hulpbronnen voor u op een rij. Landelijk, regionaal en lokaal. Zo kunt u uw medewerkers doorverwijzen naar de juiste ondersteuning. Daarnaast geven we tips over wat u zelf al kunt doen om uw medewerker te helpen. Op onze landingspagina kunt u alvast de lokale ondersteuning bekijken. 


Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomsten en/of het boekje 'Eerste hulp bij (on)zichtbare geldzorgen op de werkvloer? Dat kan via baanbrekend@drechtsteden.nl


Contactpunt Geldzorgen op de werkvloer


Heeft u vragen over het ondersteunen van werknemers met geldzorgen? Wilt u meer weten over initiatieven waar u uw werknemer naar kunt verwijzen? Of wilt u graag even sparren met iemand over een dilemma rondom geldzorgen bij u op de werkvloer? Het kan allemaal bij het contactpunt!


Ook werknemers kunnen bij het contactpunt terecht met vragen. Hier vinden ze alle up-to-date informatie over initiatieven en organisaties die kunnen helpen met geldzaken.


📞 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁𝗴𝗲𝗴𝗲𝘃𝗲𝗻𝘀

Telefoon: 06 39 63 14 85

E-mail: contactgeldzorgen@drechtsteden.nlDe inzet van statushouders draagt bij aan het verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt. Als statushouders gaan werken dan leren zij ook sneller de Nederlandse taal en cultuur. Statushouders worden zo sneller onderdeel van de Nederlandse samenleving. Om werkgevers te ondersteunen bij de begeleiding van statushouders op de werkvloer is er de subsidieregeling ondersteunen werkgevers inzet statushouders. 


Voor wie?


De subsidie is bedoeld voor werkgevers die statushouder in dienst nemen. De subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming voor de extra begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het verkleinen van de taal- en cultuurverschillen.


Hoe werkt het?

Van 2 september 2024 09:00 uur tot en met 30 september 2024 23:59 uur kan de subsidie worden aangevraagd door werkgevers via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid (UVB). 


Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden: 

 • De statushouder is inburgeringsplichtig of is dat geweest op grond van de Wet inburgering of op grond van de Wet inburgering 2021.
 • De statushouder is vanaf 1 januari 2024 in dienst gekomen, of nog niet eerder in dienst geweest.
 • De kosten ter ondersteuning van vaktaal en het bijbrengen van de cultuur in uw organisatie worden niet met een andere regeling gefinancierd.
 • De subsidie wordt ingezet voor individuele begeleiding op de werkvloer.
 • U biedt de statushouder een arbeidsovereenkomst aan voor minimaal 20 uur per week en voor de duur van tenminste één jaar. 
 • De werkgever moet een activiteitenplan maken. In het activiteitenplan wordt aangegeven hoe de begeleiding wordt georganiseerd, hoe de (organisatie-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse taal en vaktaal op de werkvloer wordt geleerd. Voor mee informatie over het activiteitenplan, zie de handreiking


Goed om te weten


De subsidie is voor maximaal vier statushouders, voor een maximaal bedrag van € 24.000. Werkgevers kunnen voor de eerste statushouder € 8.000 aanvragen, voor de tweede statushouder € 6.000 euro en voor de derde en vierde statushouder elk € 5.000 euro. 


Meer informatie


Voor meer informatie kunt u de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen. Of bekijk de pagina uitvoeringvanbeleidszw.nl voor informatie over het aanvragen van de subsidie. 


De Participatiewet vervangt sinds 2015 de bijstand, sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Om dit te realiseren hebben de overheid en het bedrijfsleven beloofd om tot 2026 in totaal 125.000 banen te realiseren voor mensen met een ziekte of arbeidshandicap. Deze Banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.


U als werkgever geeft invulling aan de Banenafspraak van de Participatiewet als de nieuwe medewerker is opgenomen in het zogenoemde doelgroepregister van UWV. Sinds 2016 kunnen kandidaten ook in het doelgroepregister worden opgenomen via de Praktijkroute. Wij kunnen u over deze routes informeren en adviseren over mogelijke subsidies en regelingen.


Binnen de Wet Banenafspraak is de afspraak gemaakt om voor 100.000 werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zogeheten garantiebanen, te zorgen. Deze afspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, dat is vastgelegd in de Participatiewet. Het doel van de afspraak is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of anders een boete te betalen.


 1. Door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, laat u zien dat u een maatschappelijk betrokken ondernemer bent.
 2. U helpt de toepassing van de Quotumwet te voorkomen.
 3. Een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt kan de eenvoudigere werkzaamheden binnen uw onderneming uitvoeren. Uw gespecialiseerde werknemers krijgen zo de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken. 
 4. Als u bijdraagt aan de banenafspraak, heeft u recht op een no-riskpolis. Met deze polis krijgt u een vergoeding wanneer uw nieuwe medewerker ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.
 5. Het grootste voordeel is  de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op uw organisatie. Deze werknemers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

De doelgroepen die onder het doelgroepregister van UWV, en daarmee de banenafspraak, vallen zijn: 

 • Mensen in de Wajong die kunnen werken.
 • Mensen met een WSW-indicatie.
 • Mensen met een WIW-baan.
 • Mensen met een ID-baan.
 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.Als een werkende geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kan een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) worden aangevraagd. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.


Meer informatie voor werkgevers die een werknemer met een uitkering van UWV, zoals WW, hebben aangenomen of in dienst hebben, vindt u hier.

U werkt voor een werkgever en u bent al langer dan 2 jaar ziek. Kunt u door ziekte minder werken en verdient u hierdoor ook minder? Dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering. 


Meer informatie voor werkgevers die een werknemer met een uitkering van UWV, zoals WIA, hebben aangenomen of in dienst hebben, vindt u hier. 

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap hebben zij al op jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Zij hebben recht op Wajong als ze aan bepaaldede voorwaarden voldoen.  


Meer informatie voor werkgevers die een werknemer met een uitkering van UWV, zoals Wajong, hebben aangenomen of in dienst hebben, vindt u hier.

 1. Loonkostenvoordeel (LKV) is een subsidie voor een werkgever die een werkzoekende in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is of bij aanvang van het dienstverband ouder is dan 56 jaar en uit een uitkeringssituatie komt. De werkgever heeft een doelgroep verklaring nodig. Hiervoor geldt een aanvraagtermijn van maximaal 3 maanden na aanvang van het dienstverband. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden. UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

 2. Lage Inkomensvoordeel (LIV). Een werkgever kan recht krijgen op het LIV als hij in het betreffende jaar een werknemer in dienst had die over het hele kalenderjaar een gemiddeld uurloon had dat binnen de wettelijke uurloongrenzen valt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt deze uurloongrenzen jaarlijks vast (artikel 3.1 Wtl). Voor 2022 en 2023 is dat voor alle werknemers die hij in dienst heeft en die minder dan 125% van het minimumloon verdienen. De werkgever hoeft geen aanvraag te doen, maar ontvangt de tegemoetkoming automatisch in het volgende kalenderjaar van de belastingdienst. Voor kalenderjaar 2022 is, met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022, de maximale vergoeding verhoogd naar € 1520,- bij minimaal 1248 verloonde uren, per jaar. Voor 2023 bedraagt deze maximale vergoeding € 960,-


Breed Offensief is een verzameling van wetswijzingen die het voor werknemers met een arbeidsbeperking makkelijker moet maken werk te vinden en te behouden. Maar ook voor u als werkgever wordt het makkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen of om huidige werknemers meer ondersteuning te bieden. Met Breed Offensief is elke gemeente verplicht een gevarieerd aanbod aan werkvoorzieningen en ondersteuning voor deze werknemers en hun werkgevers duidelijk vast te leggen in een zogenaamde Re-integratieverordening. Hierin staan bijvoorbeeld voorzieningen die de mobiliteit van en naar het werk vergroten, voorzieningen voor iemand die visuele of motorische beperkingen heeft en/of iemand werkbegeleiding nodig heeft. Samen met u en de werknemer gaan we in gesprek om goed te bepalen welke ondersteuning uw werknemer nodig heeft. En welke voorziening het werken met een beperking duurzaam mogelijk maakt in uw bedrijf. Geen standaard, maar maatwerk.


Daarnaast zijn er vanaf 1 juli een aantal concrete aanpassingen. Deze leest u hieronder. 

1. De verruiming van de doelgroep voor loonkostensubsidie.

Nieuw is dat een werknemer die al werkzaam bij u is nu ook na werkaanvaarding in aanmerking kan komen voor loonkostensubsidie. Dat mocht eerder niet, maar kan vanaf 1 juli 2023 wel. De doelgroep voor loonkostensubsidie is dus verruimd. Als binnen zes maanden, na begin van het dienstverband, blijkt dat deze medewerker mogelijk verminderde loonwaarde heeft dan kan alsnog loonkostensubsidie ingezet worden. De aanvraagperiode is hiermee verruimd. 


2. Nieuwe regels bij verhuizing van een werknemer met loonkostensubsidie.

Tot nu toe bleef bij een verhuizing van een werknemer de gemeente, die loonkostensubsidie toegekend heeft, deze ook doorbetalen aan de werkgever na de verhuizing. Het kon dus voorkomen dat een werknemer van Rotterdam naar de Drechtsteden verhuisde. Dan veranderde er voor u niets. U bleef de loonkostensubsidie voor deze werknemer vanuit gemeente Rotterdam ontvangen. Dit verandert per 1 juli 2023. In het voorbeeld van de verhuizing van Rotterdam naar de Drechtsteden ontvangt u nu de loonkostensubsidie van ons. U hoeft hiervoor niets te doen. Gemeente Rotterdam neemt in dit geval contact met ons op voor de administratieve afhandeling hiervan en wij zullen uw nieuwe contactpersoon worden.

3. De vergoeding voor werkbegeleiding, die per 1 juli 2023 wijzigt.

Wat ook per 1 juli 2023 wijzigt is de vergoeding voor werkbegeleiding. De berekening van deze vergoeding hebben we wat eenvoudiger gemaakt, door gebruik te maken van een vast bedrag per begeleide werknemer. Gebaseerd op de gemiddelde begeleidingsbehoefte van alle werknemers die met behulp van loonkostensubsidie werken. Dit betekent dat u voor elke werknemer, waarvoor vastgesteld is dat een vergoeding voor de werkbegeleiding noodzakelijk is, € 295,- per maand krijgt, gebaseerd op een fulltime contract. 

4. De mogelijkheid om alle afspraken over werkbegeleiding en de vergoeding hiervan op te nemen in een subsidieovereenkomst.

Heeft u 15 of meer medewerkers in dienst waarvoor uw loonkostensubsidie ontvangt? En waarvan meerdere medewerkers ook werkbegeleiding nodig hebben? Dan stellen we voor u een subsidieovereenkomst op. Hierin komen afspraken te staan over een vast bedrag per jaar voor de werkbegeleiding. Hierover informeren we u natuurlijk graag als u daar behoefte aan hebt. Neem hiervoor contact op met WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen en of interesse? Neem dan contact op via 078 - 770 87 70.